Poradenstvo pri verejnom obstaravaní

Všeobecné obstarávanie zaisťuje verejné obstarávanie, teda zabezpečuje výber dodávateľa zákazky financovanej z verejných prostriedkov, ktorý bude vykonávaný transparentne, efektívne a hospodárne.

Verejné prostriedky sú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo Európskej únie, respektíve ich kombinácia.

Obstarávanie poskytované spoločnosťou Effective management je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a vychádza z metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky a riadiacich orgánov pre príslušné operačné programy fondov EÚ. V rámci tejto doplnkovej služby sú poskytované elektronické aukcie pre vyhlasovateľov súťaží, ktoré sú jedným zo spôsobov realizácie nákupu, predaja a prenájmu tovaru alebo služieb.

Ponúkame tiež dodávateľský audit, ktorý posudzuje spôsobilosť dodávateľa z hľadiska stability kvality dodávok. Audit môže byť dôležitým faktorom vplyvu pri voľbe dodávateľa, a preto zabezpečujeme precíznu prípravu, plánovanie a následne vykonanie efektívnych auditov dodávateľov a externých auditov. Ako súčasť auditu je aj manažment rizík, ktorý umožňuje identifikáciu rizika v súvislosti s akoukoľvek činnosťou, funkciou alebo procesom, a tým zaručuje trvalé zlepšovanie rozhodovania.

ISO NORMY

Disponovať certifikátom kvality je výsadou každej úspešnej a napredujúcej firmy uspokojujúcej potreby svojich zákazníkov. Okrem vernosti klientov, práve ISO normy preverujú a potvrdzujú kvalitu zákazníckeho servisu a výrobkov, preto sa ISO certifikát vníma ako medzinárodne nastavená kvalitatívna latka. A pre rozhodujúceho sa zákazníka je takáto firma jasnou a bezpečnou voľbou.

ISO NORMY SPOLOČNOSTI EFFECTIVE MANAGEMENT

9001:2015 –   Systém manažérstva kvality
14001:2015 – Systém environmentálneho manažérstva
18001:2008 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
50001:2012 – Energetický systém riadenia

Spolu s pozíciou kvalitnej firmy z vonkajšieho pohľadu prichádza aj kvalita zvnútra – vďaka ISO zefektívňuje procesy a zaisťuje stabilný vnútorný chod spoločnosti. Firemná štruktúra a pracovné postupy sú starostlivo zorganizované a tým sa stáva firma funkčným zosobnením kvality.

Pri zákazkách štátnych rozmerov zvykne byť certifikát ISO podmienkou pre spoluprácu a v mnohých prípadoch aj pri dohodách so zahraničnými partnermi a odoberateľmi.

Effective management SK - ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001Effective management SK - ISO 50001

Potrebujete pomôcť s verejným obstarávaním?